Content-Creation

Grafika z kolorowymi napisami na pisane kredą na tablicy - strenght , weaknesses, opportunities i threats.

Analiza SWOT przedsiębiorstwa – opracuj optymalną strategię dla swojej firmy!

Analiza SWOT przedsiębiorstwa to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do oceny stanu firmy oraz znakomity punkt wyjścia do opracowania  przemyślanej i skutecznej strategii rozwojowej. Analiza SWOT, oprócz ustalenia stanu przedsiębiorstwa może mieć na celu ocenę  produktu, czy nowego projektu. Ten rodzaj analizy jest jedną z podstawowych czynności dokonywanych podczas audytu firmy. Może przeprowadzić ją zewnętrzna, kompetentna firma, można także wyznaczyć odpowiedni zespół wewnątrz przedsiębiorstwa. Analiza strategiczna jest niezbędna, jeśli przedsiębiorstwo ma skutecznie konkurować na rynku. Brak planu to gwarantowana porażka. Należy uzbroić się w niezbędne narzędzia, takie jak analiza SWOT, żeby móc wyznaczyć konkretne cele biznesowe i optymalne drogi do ich osiągnięcia.

Analiza SWOT przedsiębiorstwa – poznaj całościowe podejście do oceny faktycznego stanu twojej firmy

Analiza strategiczna SWOT to jedno z klasycznych podejść do oceny aktualnego stanu przedsiębiorstwa, produktów i przedsięwzięć biznesowych. Przeprowadzana jest w celu dokładnego oszacowania zastanej sytuacji i stanowi punkt wyjścia do opracowania odpowiedniej strategii rozwojowej. SWOT to akronim pochodzący od angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Każda z tych kategorii musi zostać właściwie zbadana tak, by dokładnie wiadomo było, gdzie leżą mocne i słabe punkty firmy oraz jakie możliwości i przeszkody stawia szeroko pojęte otoczenie biznesowe. 

Cztery analizowane kategorie można podzielić na:

 • zewnętrzne: 
  • szanse,
  • zagrożenia,
 • wewnętrzne:
  • mocne strony,
  • słabe strony.

Wewnętrzne czynniki mogą być związane ze stanem finansowym przedsiębiorstwa, kwalifikacjami i wiedzą pracowników, sprawnością wewnętrznych procedur. Mocne strony to na przykład nowoczesna infrastruktura i świetnie wyszkolony personel, a także zyski na poziomie pozwalającym na dalsze inwestycje oraz siła marki. Słabości to między innymi trudności z płynnością lub z łańcuchem dostaw, a także niestabilna sytuacja kadrowa. Oceniając wewnętrzne czynniki na plus lub minus – wiadomo, na czym w dalszej strategii bazować, a co stopniowo poprawiać.

Zewnętrzne czynniki są całkowicie niezależne od działań analizowanej organizacji i obejmują między innymi:

 • szanse:
  • dotacje,
  • rozwój popytu na wytwarzane produkty/ świadczone usługi,
  • pozytywne zmiany legislacyjne,
  • otwarcie rynków zagranicznych,
 • zagrożenia:
  • duża i lepsza konkurencja w danej niszy,
  • susza,
  • inflacja,
  • niepewna sytuacja polityczna,
  • zmiany w prawie zwiększające koszty prowadzenia biznesu.

To oczywiście tylko przykłady. 

Dokładne zebranie czynników pozytywnych i negatywnych, a następnie oszacowanie ich wzajemnych relacji i faktycznych możliwości rozwoju firmy prowadzi do dobrania właściwej, realnie korzystnej w danym momencie strategii biznesowej.

Macierz SWOT – zestaw plusy i minusy dla przejrzystej analizy i właściwej oceny

Matryca SWOT to zestawienie wszystkich czterech kategorii czynników, jakie analiza obejmuje, w postaci kwadratowego diagramu. Pomaga to dokładnie zobaczyć, które kategorie mają przewagę, które można ulepszyć, a na których warto bazować. Na podstawie wzajemnego stosunku tych czterech rodzajów czynników, dobiera się odpowiedni rodzaj strategii biznesowej:

 • strategia agresywna: 
  • dominują mocne strony i szanse,
 • strategia konserwatywna
  • przewaga mocnych stron przy sporej ilości zewnętrznych zagrożeń,
 • strategia konkurencyjna
  • wybierana przy wielu słabych stronach, ale bogactwie szans,
 • strategia defensywna
  • przewaga negatywnych czynników: słabych stron i zagrożeń. 

Rodzaj strategii, jaką wybieramy na podstawie analizy SWOT to oczywiście bardzo szerokie ramy, w które należy wpisać konkretne działania, korzystne dla przyszłości przedsiębiorstwa. Należy zdecydować, na które zalety postawić, które słabości wzmacniać i w jaki sposób oraz jak wykorzystać sprzyjający klimat mikro i makroekonomiczny, a także chronić biznes przed zewnętrznymi trudnościami. 

Złożoność przeprowadzenia analizy SWOT i rozpisania na jej podstawie skutecznej strategii biznesowej sprawia, że wielu przedsiębiorców decyduje się na zlecenie tych działań firmie zewnętrznej. Jest to bardzo dobre posunięcie, gdyż agencja wyspecjalizowana w przeprowadzaniu audytów marketingowych daje nam pewność profesjonalnego i obiektywnego podejścia. 

Analiza SWOT to świetne narzędzie i w fachowych rękach idealnie sprawdzi się jako pierwszy krok w budowie całościowego planu działania firmy, czyli skutecznej strategii biznesowej.

Scroll to Top